PDR

PDR ÇALIŞMALARI

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi; öğrencilerin kendilerini tanıma, kabul etme ve geliştirmeleri, bulundukları ortamı ve çevreyi tanımaları, bulundukları ortamda ne yapabileceklerini kavramaları, kendilerini gerçekleştirmeleri, kendilerinde var olan tüm yeteneklerin ortaya konulması için gerekli yeterlilikleri ve yaşam becerilerini kazanmalarında ve sosyalleşme sürecini kolaylaştırmada onlara rehberlik yapmakta ve psikolojik destek vermektedir.

“Anne baba okulu” adı altında velileri bilgilendirmeye yönelik, meslek seçimi, gelişim dönemleri, ergenlik, iletişim gibi çeşitli konularda uzmanların katıldığı seminerler düzenlenmektedir.

Öğrencilere yönelik rehberlik hizmetleri

Eğitsel rehberlik hizmetleri

 • Okula uyumun sağlanması (Oryantasyon),
 • Öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenmesi,
 • Etkili ve verimli ders çalışma becerilerinin kazandırılması,
 • Zaman yönetimi ve zamanı etkili kullanmanın geliştirilmesi,
 • Sınav kaygısı ile baş etme becerilerinin kazandırılması,
 • Düşünme becerilerinin kazandırılması,
 • Odaklanabilmenin kazandırılması.

Kişisel/sosyal gelişim

 • Okul kurallarını fark etme ve uygulamanın yapılması,
 • Kendini anlama ve değerlendirme yapılabilmesi,
 • Başkalarını anlama ve kabul etmesi,
 • Aile ve toplum olgusunu anlama ve kabul etmesi,
 • Bireysel olarak karar verebilme, amaç belirleme ve yürütmesi,
 • Zorbalık ve akran baskısı karşısında nasıl davranacağını bilmesi,
 • Olumlu iletişim kalıpları kazanabilmesi,
 • Öfkeyle başa çıkabilmesi,
 • Kendine güven ve öz saygı geliştirebilmesi,
 • Doğaya ve çevreye karşı sorumluluklarını fark etmesi,
 • Etkili problem çözme becerileri geliştirebilmesi,
 • Ergenlik dönemleri boyunca bedensel ve duygusal gelişiminin farkına varma ve kabul etmesi.

Bireysel görüşmeler

 • Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.
 • Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda başvurmaları yoluyla,
 • Velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geri bildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla,
 • Envanter, test, vb. uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla başlatılır.

Sınıf içi rehberlik uygulamaları

 • Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak ve değerlendirmek amacıyla her ay sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin bilişsel ve duygusal alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye yönelik test ve envanterler uygulanmaktadır.
 • Öğrenciye yönelik grup çalışmaları
 • Öğrencilerle yapılan grup çalışmaları, aynı konuda sorun yaşayan bireyleri bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlamak amacıyla 8-12 kişilik öğrenci grupları ile yapılmaktadır.

Grup çalışmalarından örnekler;

 • Sosyal beceri grubu çalışmaları,
 • Okul yaşamı ve akademik başarısı,
 • Arkadaşlık ilişkilerini başlatma, sürdürme ve koruması,
 • Stres yönetimi,
 • Doğru iletişim ve atılganlık becerisi,
 • Öfke yönetimi,
 • Benlik saygısını geliştirmesi.

Velilere yönelik rehberlik hizmetleri

 • Öğrenci için etkili olabilecek okul-aile işbirliğinin oluşturulması,
 • Öğrencilere okulda kazandırılması hedeflenen davranışların evde desteklenmesini sağlanması,
 • Evde öğrenciyi olumsuz etkileyen koşulları olumluya dönüştürmesi,
 • Okulda alınacak kararlara katılım ve bunların uygulanmasında ortak anlayış geliştirmesi,
 • Öğrencinin bulunduğu gelişim düzeyine uygun davranışları anlama ve yönlendirmesi,
 • Ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişim becerilerinin geliştirilmesi,
 • Öğrencinin özelliklerine uygun eğitsel ve mesleki planlama yapılması,
 • Öğrencinin her açıdan gelişimini sağlayacak uygun yaşam koşullarının oluşturulması,
 • Öğrencinin okula ve öğretmenlerine karşı olumlu tutumlar benimsemesi,
 • Özel gereksinimi olan öğrenciler için iş birliğinin oluşturulması.

Bültenler

Bültenler yıl içerisinde velilerin ihtiyaçları doğrultusunda veli ve/veya öğrenciyi bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanmaktadır. “Rehberlik Kültürümüz” adıyla iki ayda bir yayınlanan bültende PDR bölümünün yaptığı tüm çalışmalara yer verilmektedir.

Seminerler

Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere ve/veya velilere yönelik olarak düzenlenmektedir. Seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir.